Käyttöehdot

Lue käyttöehdot huolellisesti

Päivitetty 3.8.2018

 1. Käyttöehtojen soveltaminen ja palvelun kuvaus
  1. Herkkutori (tai herkkutori.net) on Hulinatechin (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu (jäljempänä "Palvelu"), jonka käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Käyttäessään Palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.
  2. Palvelun sisällöntuottamista vaativien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä.
  3. Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröityneet tuottajat tai myyjät voivat ilmoittaa myymiään elintarviketuotteitaan ihmisten tietoisuuteen Palvelun välityksellä. Vastaavasti ostajat voivat ottaa yhteyttä myyjiin ilmoitettuihin tuotteisiin liittyen.
  4. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu myyjien ja ostajien kesken heidän erikseen sopimin ehdoin, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa.
  5. Palveluntarjoaja ei peri mitään välityspalkkiota tuotteiden myynnistä. Palveluntarjoaja ei tuota, säilytä, myy tai toimita mitään myynnissä olevista tuotteista.
  6. Palvelun peruskäyttö on maksutonta. Palvelu voi kuitenkin sisältää maksullisia lisäpalveluita.
  7. Näiden käyttöehtojen lisäksi palvelun Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia Palvelun käyttöön liittyviä ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä.
 2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot
  1. Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Käyttäjätiedot"), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Lisäksi Käyttäjätietoja voi täydentää rekisteröitymisen jälkeen oman profiilin kautta. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos.
  2. Käyttäjä saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla. Palvelun sisältöå saa kuitenkin jakaa esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa edelleen lähettämällä linkkejä.
  3. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.
  4. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.
  5. Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.
  6. Voidaksesi käyttää Palvelua sinun on oltava vähintään 15-vuotias. Alle 15-vuotiaat voivat hyödyntää Palvelua ainoastaan huoltajansa valvonnassa ja näiden hyväksynnällä.
  7. Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun tietosuoja- ja rekisteriselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelu käyttää evästeitä ("Cookies"), mistä enemmän tietoa niin ikään tietosuoja- ja rekisteriselosteessa.
 3. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu
  1. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.
  2. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista omista välittömistä ja välillisistä kuluista.
  3. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä.
  4. Palveluun saa laittaa ilmoituksia vain elintarvikkeista ja luonnontuotteista. Palveluun ei saa laittaa ilmoituksia muista tuotteista tai sellaisista elintarvikkeista, joiden ilmoittamisen Palveluntarjoaja on kieltänyt.
  5. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Palveluun ei saa laittaa ilmoituksia, joissa välitetään tuoteväärennöksiä. Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuvamateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.
  6. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.
  7. Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.
  8. Käyttäjä sitoutuu ilmoittaessaan kuvaamaan kohteensa totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti.
  9. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myydä ilmoittamansa Kohteet, joista hän jättää ilmoitukset Palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.
 4. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut elintarvikkeiden käsittelyyn ja myyntiin liittyen
  1. Käyttäjä on vastuussa ilmoittamansa elintarvikkeen tai tuotteen alkuperästä, valmistuksesta, säilyttämisestä, myynnistä ja toimittamisesta.
  2. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan viranomaisten asettamia määräyksiä elintarvikkeiden valmistukseen, käsittelyyn, toimittamiseen ja myyntiin liittyen. Lisätietoja: www.evira.fi
  3. Käyttäjä huolehtii, että hänellä on tarvittavat luvat elintarvikkeiden käsittelyyn ja myyntiin liittyen.
  4. Käyttäjä huolehtii itse omasta maksuliikenteestään ja veroilmoitusvelvoitteistaan.
  5. Käyttäjän perustaessa HerkkuHUBin, hän on itse vastuussa kaikista kyseiseen tapahtumaan liittyvistä järjestelyistä ja vastuista. HerkkuHUBin perustajan on mm. varmistettava, että kohdepaikassa saa laillisesti järjestää kyseinen tapahtuma ja siellä noudatetaan Suomen lain mukaisesti järjestyssääntöjä sekä muita tapahtuman pitämistä koskevia säädöksiä.
  6. Herkkutorin vinkkilista aiheesta on luottevissa täältä
 5. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu
  1. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille ilmoituskanavan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
  2. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.
  3. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.
  4. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista Kohteista, Kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tekemään myynti- tai ostotarjouksia.
  5. Palvelussa ei toteuteta kaupankäyntiä. Palveluntarjoaja ei myöskään ole kaupankäynnin osapuoli. Mahdollinen kaupankäynti tapahtuu Käyttäjien kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteutumisesta on ostajilla ja myyjillä.
  6. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.
  7. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.
  8. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka näyttämiseen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.
  9. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän Käyttäjätunnus Käyttäjän toimiessa näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.
  10. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia taikka muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta, tietokantaa tai palvelua.
  11. Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa (ml. myyjien ilmoitukset) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamiinsa Kohteisiin. Muutoin Palvelussa esiintyvän aineiston (ml. mm. ilmoitukset) Palvelun ulkopuolinen käyttäminen (ml. kopiointi) tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.
 6. Käyttöehtojen muuttaminen
  1. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua. Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.
 7. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
  1. Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.
  2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.
  3. Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin ja poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.
  4. Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.
 8. Sopimuksen siirtäminen
  1. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.
  2. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.
 9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
  1. Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset.
  2. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa tästä www.kuluttajariita.fi.